تصور کن

تصــــــور کن برف ببارد ... تـــــــو باشی و گرمی دست هایت... آنگاه جای پایِ مــــــن و تـــــــو روی برف ها ... ♥ قشـــــــــــنگ تـــــرین تصـــــویر ِ دنیـــــــاست 

/ 0 نظر / 15 بازدید