رفیق سنگ صبورغم ها

گفت رها کن رفیق را تا به تو دنیا دهم
گفتم که یک موی رفیق را به کل دنیا ندهم
گفت در عوض او ،  تو دنیا داری
گفتم که با عشق رفیق است که دنیا دارم

/ 1 نظر / 15 بازدید
ریحانه

در مرام ما رفیقان نیست رسم ترک دوست عهد با هر که ببندیم جانمان در دست اوست