خدایا...


خدایـــا ؛

ایـن روزهــا حرفهـــایم

بوی نـاشـــکری می دهنــد …

امـــا تـــو…

بـه حســـاب تنهـــایی و درد دل بگـــذار


جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

 

/ 0 نظر / 17 بازدید