نوزدهمین ماهگردعشقمون

 

آن زمان که خدا تو را آفرید به فکر نا امیدی دل من بود 

                                        که با دیدن تو توان زندگی پیدا کرد    


 دوباره رنگ گرفت


 دوباره نفس کشید                               


 دوباره خندید                                                               


 و امروز به یاد آن لحظه دوباره گریه خواهد کرد..

۱۴  خردادماه یادآور نوزدهمین ماهگردعشقمون مبارک

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
بانو الف

مي داني يک وقت هايي بايد روي يک کاغذ بنويسي تعطيل است . و بچسباني پشت شيشه افکارت بايد به خودت استراحت بدهي دراز بکشي دست هايت را زير سرت بگذاري به آسمان خيره شوي و بي خيال سوت بزني در دلت بخندي به تمام افکاري که پشت شيشه ذهنت صف کشيده اند آن وقت با خودت بگويي بگذار منتظر بمانند … **بانو الف منتظر نظر زيباي شماست**