چهاردهمین ماهگردعشقمون مبارک....

دوست داشتن زبان ٬ زمان ٬ راه ٬دلیل٬ نشانه نمی خواهد که دل می خواهد . دوست داشتن ... یک "من" می خواهد و یک "تو"...

14 مـــاهگــرد عشقمــــــوטּ مبـــارک عشق مـــن

تمومـــ روزهـــامــ ثــانیــه هــامــــ بــا یــاد تــو داره میگذره میدونــی خودتـــــ منتظر اوטּ روز قشنگمـــ تـــا عشقمــوטּ بـه وصــال بــرســه دوستـــــــ دارمــــــ ســـاده امــا عاشقــانــــه

درکنــــار تــو زیبــاتــریـــن احســاس دارمـــ تــو ایـــن  مدت  حتـــی لحظـــه ایی از ایــن عشق پشیمــون نبــودمـــ بـــا تـــو خوشبختــــ تــرین بــا تــــو عــاشقتــــریـــن ســــاده بگمــــ ممنــونمـــ براے تمومـــ عشقــی کـــه بهمــ هــر روز میــدے  و راحتـــ میتــونمــــ بهتــــ تکیــه کنمــــ خیلـی احســاس قشنگــی یکــی بـــاشـــه همیشـــه تــو فکرتـــ بــاشـــه هواتـــو داشتـــه بــــاشـــه مـــــن ♥ تـــــو عــــاشقتــــر از همیشـــه ایمـــ♥ چـــــون عشقمــــــون بی انتهـــــا دوستـــــــــ دارمـــــــــ از عمق احســاسمــــ ، عشقمـــــ کنــارتــــ زیبــاتـــریــن حس دنیــا دارمـــ  احســـاس امنیتــــ میکنمــ وقتــی کنــارمـــی  
دوستـــــــــ دارمـــ بــا همــــه وجودمــــــ تمومـــ زندگیمـــ تــویی دوستــــ دارمــ ارامش
 
زندگیمـــ     
 
 
"  14دی ماه یاداور 14 ماهگردعشقمون "
 
 
 
/ 0 نظر / 16 بازدید