اغوش...

تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار …

مـن فـــقط 

بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که

در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم 

زنـــدگـی کــــردم !!


/ 1 نظر / 4 بازدید
ریحانه

تمام دنیا در آغوشت خلاصه شده است،کودکانه پناه میبرم به خلاصه ی دنیا. [بغل]